Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Дансны валют Төгрөг, Ам.Доллар, Юань
Жилийн хураамж  30'000₮
Хүчинтэй хугацаа  5 жил
Дахин захиалах хураамж  15'000₮
Дэд карт жилийн хураамж  15'000₮
Дансны доод үлдэгдэл Карт холбосон дансны нөхцөлөөр
Хүү Карт холбосон дансны нөхцөлөөр
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит Төгрөг 10'000'000
Ам.Доллар 5'000
Юань 25'000
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит Төгрөг  20'000'000
Ам.Доллар 10'000
Юань  50'000
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100₮
Гэрээт* банкны АТМ 300₮
Бусад банкны АТМ 500₮
Олон улсын банкны АТМ 1.5% /min 2$, min 15¥/
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ -
Богд банкны АТМ /Баримтаар/ 100₮
Гэрээт* банкны АТМ 100₮
Бусад банкны АТМ 100₮
Олон улсын банкны АТМ 0.5$ /5¥/
  • *Гэрээт банкууд: ХХБ, Улаанбаатар хотын банк, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Чингис хаан банк