Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Валют Төгрөг Ам.Доллар
Жилийн хураамж 20'000 MNT 30 USD
Дахин захиалах хураамж 10,000 MNT  
Дэд карт жилийн хураамж 20’000 MNT 10 USD
Дансны доод үлдэгдэл 5000 MNT 30 USD
Хүчинтэй хугацаа 4 жил
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит  20'000'000 MNT 5,000 USD
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 30'000'000 MNT 10,000 USD
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 300 MNT
Бусад банкны АТМ 500 MNT
Олон улсын банкны АТМ 2% (min $3)
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ Шимтгэлгүй
Богд банкны АТМ/Баримтаар/ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 100 MNT
Бусад банкны АТМ 2% (min $3)
Олон улсын банкны АТМ 0.5$
  • *Гэрээт банкууд: ХХБ, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Кредит банк.